Algemene Voorwaarden


Gebruiksvoorwaarden Promodomo.nl

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Promodomo. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Promodomo’s websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Promodomo. Lees deze zorgvuldig door voordat u Promodomo gaat gebruiken.
U kunt de Gebruiksvoorwaarden op verzoek toegestuurd krijgen [[email protected]].

Wie is Promodomo?

Promodomus B.V. (hierna: Promodomo) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals Promodomo.nl. Het hoofdkantoor van Promodomo bevindt zich in Oud-Alblas op Beemdweg 3 (2969CD) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81241720.

Algemeen

Op het gebruik van een Promodomo website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Promodomo publiceert op de Promodomo websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Promodomo.

Promodomo behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Promodomo websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Promodomo account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Promodomo, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Promodomo tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de Promodomo App. Promodomo biedt de mobiele diensten op dit moment gratis aan, maar u dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Promodomo website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Promodomo en/of derden;
het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Promodomo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Alleen indien Promodomo u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Promodomo, waarbij de website binnen de kaders van Promodomo verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan [email protected].
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Promodomo zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Promodomo geeft u Promodomo toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Promodomo. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Promodomo gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Promodomo stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.
Promodomo heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Promodomo via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Promodomo met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Promodomo de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Promodomo gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Promodomo en niet op andere websites waarvoor op de Promodomo websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Promodomo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Promodomo zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Promodomo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Promodomo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Promodomo websites worden aangeboden.


Promodomo is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Promodomo.


Promodomo garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Promodomo garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Promodomo garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.


Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Promodomo is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Promodomo.


U vrijwaart Promodomo tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

het gebruik van informatie op een of meerdere Promodomo websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Promodomo websites.


Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden Promodomo B.V.

Definities 

Gebruiker = iedere persoon die gebruikt maakt van de diensten van Promodomo. Hieronder rekenen wij ook personen die geen account hebben op de Promodomo website, maar wel gebruik maken van de diensten van de website. 

Eigenaar = de besloten vennootschap Promodomo B.V. is de eigenaar van het Promodomo woningplatform en andere externe digitale domeinen in beheer van Promodomo. Promodomo B.V. (hierna: Promodomo) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals Promodomo.nl. 

Adverteerder: Online aanbieder van producten en diensten die zich bij Promodomo heeft aangesloten en advertenties aanbiedt aan de affiliate Deze advertenties kunnen door de aangesloten affiliates op een website of in een nieuwsbrief worden geplaatst.

Woning Objecten: Een woning object is een woning met een eigen pagina URL onder Promodomo.nl die o.a. de volgende kenmerken kan bevatten: bouwjaar, perceelgrootte, energielabel etc. 

Aanmaken van een account

Promodomo biedt de mogelijkheid om een Mijn Promodomo account aan te maken en hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

− De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;

− Gebruikers en Adverteerders jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker c.q. Adverteerder dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;

− Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;

− De Gebruiker is ervoor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;

− Het is de Gebruiker c.q. Adverteerder niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een Uitgave;

− De Gebruiker c.q. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker c.q. Adverteerder vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Promodomo daarvan direct op de hoogte te stellen. Promodomo is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgave en de overige gebruikers en de Gebruiker c.q. Adverteerder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;

− Promodomo behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren indien (het vermoeden bestaat dat) de Gebruiker c.q. Adverteerder in strijd handelt of heeft gehandeld met de Voorwaarden of met de gedragsregels van Promodomo , zoals gepubliceerd in de Uitgave, of anderszins onrechtmatig handelt. 

- Wanneer de Gebruiker c.q. Adverteerder bij het aanmaken van een account materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) plaatst op de Promodomo website, blijven deze materialen het intellectueel eigendom van de Gebruiker c.q. Adverteerder. Door het plaatsen van dit materiaal op de website van Promodomo ontvangt Promodomo het recht om deze materialen te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Promodomo op het woningplatform of externe digitale domeinen in beheer van Promodomo. Sommige materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Promodomo gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Promodomo stemt de Gebruiker c.q. Adverteerder ermee in dat het materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

- Promodomo heeft het recht om materiaal van de Gebruiker c.q. Adverteerder te verwijderen indien Promodomo via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

- Promodomo is toegestaan de woning als gevolg opgeven gebruiken deze status 'te koop' aan te geven waarmee gebruiker toestemming geeft dat de woning te koop staat en Promodomo het recht geeft deze woning als dusdanig te promoten op eigen en externe platformen

Promodomo Data 

Promodomo verzamelt data voor het functioneren van de website en om de gebruikerservaring zo fijn en compleet mogelijk te maken. Promodomo heeft het recht om openbare informatie over een object te verrijken en te gebruiken voor haar eigen algoritmes, om vervolgens met deze informatie tot een waardebepaling te komen of om de gegenereerde data te gebruiken voor personalisatie en optimalisatie van de gebruikservaring van de website. Promodomo verzamelt enkel gegevens van Gebruikers die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of het gebruik van onze diensten. Wanneer de Gebruiker een Mijn Promodomo account aanmaakt, vraagt Promodomo de Gebruiker om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst van Promodomo uit te kunnen voeren en worden altijd veilig opgeslagen. Voor meer informatie over ons gegevensbeleid omtrent persoonsgegevens, beveiliging en privacy verwijzen wij u naar onze Privacy Statement en het Cookiebeleid.

Gebruikersinformatie die Promodomo verkrijgt en verzamelt mag Promodomo gebruiken voor aanbiedingen en services van partners binnen het Mijn Promodomo domein. Dit wordt gedaan met het doel om de website aan te sluiten aan de wensen en behoeften van de Gebruikers. De gegevens die wij verzamelen zijn terug te vinden in ons Privacy Statement.

Claimen 

Een Gebruiker van Promodomo kan alleen zijn/haar woning claimen via zijn/haar Mijn Promodomo account. Wanneer de Gebruiker zijn/haar woning claimt staat hij/zij toe dat deze gevalideerd wordt via de GPS-locatie van een apparaat van de Gebruiker. Promodomo heeft te allen tijde het recht, indien dit nodig is, om een claim te herroepen of te valideren via een brief met validatiecode. De Gebruiker kan geen rechten of waarde aan de claim onttrekken van Promodomo. 

Bieden

1. Het bieden op woningen die de status ‘Te koop’ hebben op Promodomo geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de Eigenaar en de Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen de Eigenaar en Gebruiker. Promodomo is daarbij op geen enkele wijze partij.

2. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op Promodomo wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op Promodomo, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Promodomo en/of bij haar licentiegever. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Woningobjecten. Het (recht tot) gebruik van een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.

2. Promodomo behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Uitgave voor. Het is derhalve - zonder de voorafgaande toestemming van Promodomo - niet toegestaan de Uitgave op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, met uitzondering van de op grond van Artikel 16 toegestane deeplinks. Het vermelden van Promodomo als bron maakt dat niet anders.

3. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffende Uitgave. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van content kunnen kosten verbonden zijn, waarvan de hoogte door Promodomo wordt bepaald.

4. Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Promodomo is hij verantwoordelijk voor alle door Promodomo als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Betalingsvoorwaarden

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Promodomus B.V. te Oud-Alblas.

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Promodomo B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Promodomo B.V. is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Promodomus B.V. is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Promodomo B.V. kennis te nemen. Promodomus B.V. blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten

Tot slot

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Promodomo op te nemen.
Promodomus B.V.
[email protected]