Disclaimer


Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Promodomo van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer. 


Algemene voorwaarden

Promodomus B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 81241720. Op de dienstverlening van Promodomus B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden. Klik hier voor onze volledige algemene voorwaarden. 


Informatie & gegevens

Promodomo verzameld voor u informatie die afkomstig is uit betrouwbare bronnen zoals het Kadaster, Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) en het CBS. Voor de juistheid en/of nauwkeurigheid van deze gegevens van derden kan Promodomo geen verantwoordelijkheid nemen.

De indicatieve waardebepaling wordt door Promodomo opgesteld op basis van de ontvangen gegevens (inclusief schriftelijke en/of mondelinge toelichting). Er wordt geen accountantscontrole toegepast op de ontvangen financiële gegevens. De weergegeven indicatieve waarden vormen slechts een indicatie, hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten en/of verplichtingen worden afgeleid. Promodomo accepteert derhalve geen enkele directe en/of indirecte aansprakelijkheid ten aanzien van de uitkomst van de indicatieve waardebepaling en/of het gebruik van de uitkomsten of daaruit voortvloeiende schade.


Aansprakelijkheid

Promodomo neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de geleverde informatie, noch kunnen er rechten aan worden ontleend. Een waardebepaling van een onroerend goed is geenszins een aanbod van Promodomo. Voor eventuele verkoopondersteuning kunt u contact opnemen met een aangesloten makelaar.

Promodomo doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt nageleefd, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar [email protected].

Aan alle teksten op de website is grote aandacht besteed. Promodomo kan niet instaan voor de juistheid hiervan en voor eventuele typefouten die op de website staan.

Promodomo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die een bezoeker lijdt doordat hij via een hyperlink op deze website een andere website bezoekt


Rechten

Promodomo, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promodomo.


Wijzigingen

Promodomo mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.